XLIII Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Opublikowano 14 kwietnia 2023

14 kwietnia 2023

XLIII Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

Trwa XLIII Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego na której to Radni procedują uchwały m. in.
- w sprawie zmian w budżecie na rok 2023r, - w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2023 - 2038,
- w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,
-w sprawie przyjęcia niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku,
- w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Walimiu, Kościół filialny pw. Matki Boskiej Bolesnej w Glinnie),
- w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/12/2023 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Wałbrzyskiego do klastra energii pn. Wałbrzyski Klaster Energii i Wodoru,
- w sprawie umorzenia postępowania skargowego, - w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.
Zostały przedstawione informacje Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu o stanie bezpieczeństwa jak i w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022r. na terenie powiatu wałbrzyskiego. Zostało również przedstawione sprawozdanie rzeczowe za 2022 rok z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu oraz realizowanych zadań dotyczących przeciwdziałaniu bezrobocia.