Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych
Opublikowano 30 grudnia 2020

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 r. Wnioski należy składać do dnia 31 stycznia 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych.

STYPENDIA:

 1. Stypendium sportowe przyznawane jest osobie fizycznej, zwanej dalej „zawodnikiem” za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.
 2. Stypendium może otrzymać zawodnik, który:
  • posiada aktualną licencję zawodniczą lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych zawodnika;
  • spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
   • stale mieszka na terenie powiatu wałbrzyskiego, lub
   • jest zawodnikiem klubu sportowego, mającego siedzibę i działającego na terenie powiatu wałbrzyskiego.
  • osiągnął w roku bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium wysokie wyniki sportowe w tym co najmniej jeden z następujących:
   • zajął miejsce od I do V w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Uniwersjady, Akademickich Mistrzostwach Świata lub Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy, lub
   • zajął miejsce od I do III w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
  • zobowiązał się do realizacji programu szkoleniowego oraz do udziału w zawodach zgodnie z tym programem;
 3. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
  • zarządy klubów sportowych, mających  siedzibę i działających na terenie powiatu wałbrzyskiego;
  • właściwy ze względu na dyscyplinę sportową polski związek sportowy;
  • przedstawiciele ustawowi, opiekunowie prawni osób fizycznych w przypadku osób niepełnoletnich;
  • osoby fizyczne samodzielnie, po ukończeniu 18 roku życia
 4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 dołącza się kopie dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki sportowe:
  • potwierdzenie osiągniętych wyników przez zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia;
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego aktualną kartę zgłoszenia, licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych zawodnika;
  • w przypadku kandydata zrzeszonego w klubie sportowym mającego swoją siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego- aktualny wypis z KRS lub innego organu rejestrującego klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej, do którego przynależy kandydat;
  • w przypadku kandydata posiadającego status ucznia/studenta- aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki, wydane nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku

Wysokość stypendium wynosi od 100 zł do 400 zł miesięcznie, przez okres 12 miesięcy.

NAGRODY:

 1. Nagrody, zwane dalej nagrodami są wyrazem uznania dla osoby fizycznej oraz formą pomocy finansowej wspierającej jego rozwój.
 2. Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która:
  1. wyróżnia się osiągnięciami w działalności sportowej, w szczególności wspomaga działania zawodników, trenerów, współorganizuje zawody sportowe, stosuje wartości "fair-play" w sporcie, ma długoletni, twórczy wkład w rozwój sportu na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, lub
  2. osiąga wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym:
   1. międzynarodowym- zajęcie miejsca od 1 do 10,
   2. krajowym- zajęcie miejsca od 1 do 6,
   3. wojewódzkim- zajęcie miejsca od 1 do 3.
 3. Nagrody przyznaje się corocznie za osiągnięcia w roku bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku w następujących kategoriach w ramach zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego
  1. Najlepszy Młody Sportowiec – junior;
  2. Najlepszy Sportowiec – senior;
  3. Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny;
  4. Najlepszy Trener;
  5. Najlepszy Działacz Sportowy.
 4. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:
  1. klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej, który posiada swoją siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego;
  2. właściwy ze względu na dyscyplinę sportową polski związek sportowy;
  3. przedstawiciele ustawowi, opiekunowie prawni osób fizycznych w przypadku osób niepełnoletnich;
  4. osoby fizyczne samodzielnie, po ukończeniu 18 roku życia
 5. Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się co najmniej jeden z następujących dokumentów:
  1. aktualny wypis z KRS lub innego organu rejestrującego klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej, do którego przynależy kandydat;
  2. oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata na terenie powiatu wałbrzyskiego

Wysokość nagrody  wynosi od 100 zł do 400 zł jednorazowo.

Pliki do pobrania