Udzielenie wsparcia w formie dotacji - Festiwal Jeździecki
Opublikowano 28 marca 2021

Na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej 3.03.2021 r., w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udziela się wsparcia Stowarzyszeniu pn. Klub Jeździecki Kalinowscy Team z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Jeździecki” w kwocie 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).

Pliki do pobrania